Wybraliśmy władze na kadencję 2018-2022!

 Data publikacji: 26/03/2018

Nasza Organizacja Międzyzakładowa zakończyła proces wyborczy. W Dymaczewie Nowym spotkali się Delegaci NSZZ Solidarność Enea, organizacji liczącej ponad 3 tysiące członków. Głównym celem zebrania był wybór władz związku na kadencje 2018-2022. Na ogólną liczbę delegatów 65 w zjeździe uczestniczyło 64.

Żegnając odchodzącego na emeryturę naszego wieloletniego przewodniczącego Piotra Adamskiego wybraliśmy jego następcę, którym został Krzysztof Nawrocki. Mamy też nowy skład Komisji Międzyzakładowej, Komisji Rewizyjnej oraz prezydium Komisji Międzyzakładowej.

Gośćmi zjazdu byli: członkowie zarządu Enea Operator Andrzej KojroTadeusz Dachowski, oraz członek Rady Nadzorczej Enea Operator Marek Michalczyk. Wprowadzenie sztandaru, odśpiewanie Hymnu Solidarności rozpoczęło zjazd.  Po przyjęciu programu zjazdu, wyborze osób funkcyjnych oraz przyjęciu uchwał porządkowych, wysłuchano sprawozdania z działalności Komisji Międzyzakładowej za działalność kadencji 2014-2018. Następnym punktem zebrania było sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Krótka dyskusja nad sprawozdaniami poprzedziła wybory władz na nową kadencję.

Od wyboru Szefa NSZZ Solidarność Enea rozpoczęto część wyborczą zjazdu Delegatów. W tajnych wyborach nowym Przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność został wybrany Krzysztof Nawrocki dotychczasowy Przewodniczący Organizacji Podzakładowej NSZZ Solidarność Enea Szczecin.

Po wyborze nastąpiło symboliczne przekazanie władzy przez ustępującego Przewodniczącego Piotra Adamskiego.

2018.03.22 Dymaczewo Nowe WZD (35).jpg

Delegaci oraz zaproszeni goście podziękowali za wieloletnią działalność w NSZZ Solidarność oraz złożyli Piotrowi życzenia w związku z przejściem na zasłużoną emeryturę.

gratulacje_PA.jpg

Następnie dokonano wyboru 34 osobowej Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność (KM).

2018.03.22 Dymaczewo Nowe WZD (38).jpg

Do Komisji wybrano przedstawicieli z Organizacji Podzakładowych NSZZ Solidarność Enea. W skład Komisji Międzyzakładowej weszli:

 • Przewodniczący Komisji Podzakładowych (z tzw. "klucza"):
  • Krzysztof Nawrocki - Szczecin,
  • Marek Boiński - Poznań,
  • Krzysztof Gonerski - Gorzów Wlkp.,
  • Robert Jusis - Zielona Góra,
  • Grzegorz Skiba - Bydgoszcz;
 • Członkowie wybrani z okręgu wyborczego  Poznań:
  • Borowczak Karolina,
  • Cyprian Jarosław,
  • Falgowski Gerard,
  • Hęciak Mirosław,
  • Kordus Jarosław,
  • Nejman Tomasz,
  • Nowak Ryszard,
  • Płócienniczak Andrzej,
  • Stamirowski Zbigniew,
  • Starzyk Sylwester,
  • Wiśniewski Maciej;
 • Członkowie z okręgu wyborczego Bydgoszcz:
  • Bernatowicz Wacław,
  • Pakmur Krzysztof,
  • Szarafiński Waldemar,
  • Wiśniewski Grzegorz,
  • Wojdasiewicz Robert;
 • Członkowie z okręgu wyborczego Gorzów Wlkp.:
  • Gaik Dariusz,
  • Garus Mieczysław,
  • Król Tomasz,
  • Miszczyk Andrzej,
  • Soniewski Jarosław;
 • Członkowie z okręgu wyborczego Szczecin:
  • Gunter Ryszard,
  • Milewski Marcin,
  • Polkowski Andrzej,
  • Rogala Paweł,
  • Witkowski Krzysztof;
 • Członkowie z okręgu wyborczego Zielona Góra:
  • Barczewski Daniel,
  • Krasowski Zbigniew,
  • Tarczewska Janina.

Wybrano także 6 osobową Komisję Rewizyjną (KR): Tomasz Adamski (Poznań), Bogdan Kołtonowski (Bydgoszcz), Marek Banaszkiewicz (Szczecin), Mariusz Kępiszak (Gorzów Wlkp. -po ukonstytuowaniu się KR został jej Przewodniczącym), Jarosław Kowalczyk (Zielona Góra), Wiesław Szczechowiak (Poznań).

Korzystając z obecności członków zarządu Operatora, Delegaci zadawali wiele pytań, które dotyczyły między innymi: złamania porozumienia płacowego (narzucanie dyrektorom Oddziałów Dystrybucji sposobu rozdysponowania kwoty podwyżki płac zasadniczych), przyszłości szkoleń, zakupów i jakości sprzętu BHP, dyżurów domowych, standaryzacji i etatyzacji Oddziałów i Rejonów Dystrybucji, gospodarki magazynowej, Systemu Oceny Pracowniczej (SOP), badania satysfakcji Pracowników.
Delegaci uchwałą zobowiązali KM do organizowania zjazdu sprawozdawczego co najmniej raz w roku, oraz przyjęli stanowisko ws. szkoleń.

Dyskutowano także o najważniejszych wyzwaniach dla związku w nowej kadencji: zmiany w prawie pracy (Komisja Kodyfikacyjna zakończyła pracę), SOP, sytuacja w Enea Centrum, Porozumienie Zdroisk, Aktualizacja zapisów Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i porozumień o jego stosowaniu, Nowa Umowa Społeczna, łączenie grup energetycznych, dialog branżowy.

Po zakończeniu Zjazdu odbyło się pierwsze w nowej kadencji posiedzenie KM. Na wniosek K. Nawrockiego Członkowie Komisji w tajnym głosowaniu zaakceptowali skład Prezydium  KM w składzie:

 • Krzysztof Nawrocki - Przewodniczący Komisji Międzyzakładowej,
 • Marek Boiński - Zastępca Przewodniczącego,
 • Krzysztof Gonerski - Zastępca Przewodniczącego,
 • Robert Jusis - Zastępca Przewodniczącego,
 • Grzegorz Skiba - Zastępca Przewodniczącego,
 • Maciej Wiśniewski - sekretarz;

Podjęto dwie uchwały ws. zmian w ZUZP (odprawa emerytalna, tabela płac zasadniczych w Logistyce). W spawach różnych poruszano tematy związane z: listą osób chronionych, etatami związkowymi, patologiami panującymi w BOK-ach. Dyskutowano także o częstotliwości spotkań KM w nowej kadencji.

2018.03.22 Dymaczewo Nowe WZD (1).jpg2018.03.22 Dymaczewo Nowe WZD (6).jpg2018.03.22 Dymaczewo Nowe WZD (16).jpg2018.03.22 Dymaczewo Nowe WZD (17).jpg2018.03.22 Dymaczewo Nowe WZD (19).jpg2018.03.22 Dymaczewo Nowe WZD (28).jpg2018.03.22 Dymaczewo Nowe WZD (24).jpg2018.03.22 Dymaczewo Nowe WZD (39).jpg2018.03.22 Dymaczewo Nowe WZD (51).jpg2018.03.22 Dymaczewo Nowe WZD (53).jpg2018.03.22 Dymaczewo Nowe WZD (60).jpg2018.03.22 Dymaczewo Nowe WZD (62).jpg2018.03.22 Dymaczewo Nowe WZD (65).jpg2018.03.22 Dymaczewo Nowe WZD (67).jpg