Wspólna Działalność Socjalna w 2021 r.

 Data publikacji: 21/01/2021

Administrator Wspólnej Działalności Socjalnej (WDS) zorganizował kolejne spotkanie, którego celem było uzgodnienie Planu i Preliminarza  WDS na 2021. Z powodu pandemii spotkanie odbyło się w formie wideo-konferencji.

Program spotkania:

1. Doprecyzowane zapisów Planu i Preliminarza WDS. Uzgodniono doprecyzowanie zapisów dotyczących: -definicji obszarów WDS, -definicji opiekuna prawnego,- archiwizowania dokumentów pożyczek na cele mieszkaniowe, -dokumentowania dochodów osiąganych za granicą, -„gruszy” i przerwanego urlopu uprawniającego do niej.

2.Rozliczenie Preliminarza WDS za 2020 r. Administrator przedstawił stosowne rozliczenie, oraz propozycję wypłaty rezerwy wynikającej z niewykorzystania w pełni zaplanowanych środków (głownie wczasy i rekreacja zbiorowa). Na wniosek NSZZ Solidarność podwyższono kwoty wypłaty rezerwy przypadające na pięć grup dochodowych. Wypłata rezerwy nastąpi nie później niż w drugiej połowie marca 2021 r.

3. Planowane przychody i wydatki WDS w okresie od 15.03.2021 do 14.03.2022. Przedstawiono propozycje wydatkowania środków na poszczególne działalności ujęte w planie i preliminarzu. Administrator WDS na ten rok nie przewidział dofinasowania następujących działalności : -wycieczki, -działalność Klubów Seniora i rekreację zbiorową. Przedstawiciele NSZZ Solidarność zaproponowali zarezerwowanie środków na te działalności kwotami z roku 2020 r. Pozostali uczestnicy WDS zgodzili się z tą propozycją i po drobnych korektach w poszczególnych obszarach przyjęto projekt, który zostanie przesłany wszystkim stronom do akceptacji. Ewentualne korekty w poszczególnych obszarach można zgłosić do połowy przyszłego tygodnia.  Decyzja o uruchomieniu środków na dofinansowanie wycieczek, działalność Klubów Seniora i rekreację zbiorową zostanie podjęta przez strony WDS na spotkaniu w dniu 2 czerwca 2021 r. Wtedy też zostanie określony termin składania wniosków na dofinansowanie tych działalności.

Więcej szczegółów do uzyskania w siedzibach NSZZ Solidarność.

K.G.