Umowa Społeczna GK Enea podpisana!

 Data publikacji: 12/04/2019

Udało się!

Dzisiaj, 12 kwietnia 2019 roku, w Hotelu Edison w Baranowie, odbyło się uroczyste podpisanie dokumentu Umowy Społecznej GK Enea wraz z dokumentami wprowadzającymi jej zapisy do Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy obowiązujących w poszczególnych spółkach.

Tym samym proces zainicjowany przez NSZZ "Solidarność" w czerwcu roku 2016, kiedy podczas spotkania rocznego Zarządu Enea S.A. ze związkami zawodowymi GK Enea w ideę Umowy zaangażowały się wszystkie obecne na nim organizacje związkowe, dobiegł końca. To wtedy właśnie, prawie 3 lata temu w Sierakowie, po raz pierwszy Zarząd Enea S.A. usłyszał od związków zawodowych o potrzebie i oczekiwaniu stworzenia dokumentu, na bazie którego możliwe będzie doprowadzenie do wyrównania warunków zatrudnienia dla wszystkich pracowników GK Enea na choćby podstawowym poziomie.

image010.jpg

Od momentu zakomunikowania Zarządowi Enea S.A. przez związki zawodowe palącej potrzeby dokumentu Umowy Społecznej dla GK Enea do pierwszego spotkania inicjującego faktyczny proces negocjacyjny minęło półtora roku. Miało ono miejsce 27 listopada 2017 roku i miało charakter organizacyjny, tzn. dotyczyło ustalenia zasad według których prowadzone będą negocjacje. Zgodnie z ustaleniami Strona Społeczna miała przygotować propozycję dokumentu Umowy, zespół negocjacyjny liczyć miał 7 osób ze Strony Społecznej, przy czym Strona Społeczna miała mieć możliwość zmiany składu swojej reprezentacji w każdym momencie negocjacji, zgodnie z potrzebami. Podobnie miały wyglądać zasady dla strony Pracodawców. Na sali w której miały toczyć się negocjacje obecna miała być też "widownia" złożona z reprezentantów związków zawodowych. "Widownia" podczas samych negocjacji nie miała posiadać prawa zabierania głosu, jednakże dzięki obecności miała stanowić grupę osób zorientowanych na bieżąco w negocjacjach, zdolną do wyrażania kierunkowych opinii dla negocjatorów Strony Społecznej przy stole. Niemało czasu musiało minąć, aby zasady te, z niewielkimi modyfikacjami, doczekały się formalnego zapisania w postaci dokumentu "Zasady prowadzenia negocjacji związanych z uzgodnieniem porozumienia w sprawach społecznych dla Grupy Kapitałowej Enea". Nosi on datę 2 lipca 2018 roku. Od tego momentu nic nie stało na przeszkodzie, aby negocjacje ruszyły pełną parą.

Pierwsza wersja dokumentu została sformułowana przez wszystkie zaangażowane w sprawę Umowy związki zawodowe 21 czerwca 2018 roku. Jakie to było wyzwanie niech uzmysłowi fakt, że w jego tworzenie zaangażowani byli przedstawiciele kilkunastu, różniących się przecież między sobą, organizacji związkowych działających w GK Enea.

Wypracowany dokument stanowił owoc wielu godzin dyskusji, wymian poglądów i wzajemnych kompromisów.

20190412_121640.jpg

Dokument wypracowany przez Stronę Społeczną nie został wprawdzie przyjęty przez stronę Pracodawców, która w odpowiedzi zdecydowała się na zaprezentowanie związkom zawodowym wersji stworzonej całkowicie przez siebie. Jednak śmiemy twierdzić, że to właśnie ta udowodniona powstałym dokumentem skuteczna współpraca związków postawiła stronę Pracodawców w sytuacji, w której już nie było żadnej wymówki dla odwlekania wyznaczenia harmonogramu spotkań negocjacyjnych. W efekcie odbyło się 17 dalszych spotkań, powstało jeszcze ok. 17 nowych wersji dokumentów (przebudowana cała treść Umowy, nie tylko pojedyncze zapisy).

IMG_20190412_135956.jpg20190412_140225.jpg20190412_135055.jpg20190412_140432.jpgESA_3.jpg

To tylko skrótowa relacja, dokładniejsza zajęłaby wiele stron, dużo więcej niż same formalne protokoły ze spotkań. Najważniejszy jest efekt: pracownicy GK Enea otrzymali fundament dla poczucia pracy dla stabilnego pracodawcy, dla którego wartością jest zapewnienie podobnego poziomu podstawowych świadczeń we wszystkich spółkach Grupy, które sygnowały dokument. Uważamy, że w dobie niedoboru wykwalifikowanych pracowników jest to także ważny atut dla strony pracodawców. Umowa będzie obowiązywać 7 lat, zgodnie z intencją stron ją zawierających zastosowane zostały mechanizmy nadające jej zapisom status wewnętrznego prawa pracy poszczególnych spółek. Wprowadza mechanizmy:

 • stabilizacji zatrudnienia,
 • tzw. taryfy pracowniczej, która do tej pory nie obejmowała np. pracowników Enea Ciepło,
 • dodatkowe abonamentowe świadczenia medyczne,
 • odpis na ZFŚS w wysokości 2,5 krotności odpisu podstawowego,
 • dzień wolny stosownie dla branży zatrudnienia: Dzień Energetyka oraz Dzień Ciepłownika,

Wykonana została olbrzymia praca, która zasługiwała na uroczysty finał jakim było dzisiejsze podpisanie Umowy Społecznej dla GK Enea przez wszystkie spółki GK Enea z wyjątkiem Enea Trading i Lubelskiego Węgla „BOGDANKA”. 

Spośród spółek objętych działalnością naszej międzyzakładowej organizacji związkowej NSZZ "Solidarność" umowę podpisały:

 • Enea S.A.
 • Enea Operator sp. z o.o.,
 • Enea Centrum sp. z o.o.,
 • Enea Serwis sp. z o.o.,
 • Enea Pomiary sp. z o.o.,
 • Enea Oświetlenie sp. z o.o.,
 • Enea Logistyka sp. z o.o.

image009.jpg