Spotkanie w Enea Centrum

 Data publikacji: 28/10/2019

W Enea Centrum spotkanie nie tylko o Tabeli Płac

Pracodawcę reprezentowali:

Sławomir Jankiewicz – Prezes Zarządu

Dariusz Szymczak – Członek Zarządu ds. Obsługi Klienta

1. Limit skierowań do sanatorium na 2020 r. Na podstawie rozliczenia z 3 ostatnich lat uzgodniono limit 100 skierowań dla Pracowników, którzy zechcą skorzystać z profilaktyki sanatoryjnej w 2020 r.

2.Dni dodatkowo wolne za święta przypadające w soboty. Święta 15 sierpnia i 26 grudnia w 2020 r. przypadają w soboty. Uzgodniono, że za te dni dodatkowymi dniami wolnymi będą 13 sierpień i 24 grudzień 2020 r.

3.Protokół dodatkowy do ZUZP Enea S.A. Uzgodniono:- Zasady budowy tabeli płac zasadniczych. Zmniejszono ilość kategorii zaszeregowania z 12 do 9. Aktualizacja współczynników normatywnych oraz podstawę tworzenia tabeli -na dzień wejścia w życie tabeli będą stawki płac zasadniczych jak w Enea Operatorze w 2019 r. w pierwszych 9 kategoriach. Dopasowano do specyfiki Spółki wykazy stanowisk na których prowadzona jest praca zmianowa i w porze nocnej oraz obowiązuje zadaniowy system pracy. Uzgodniono taryfikator kwalifikacyjny oraz wymagania kwalifikacyjne na poszczególnych stanowiskach. Parafowana treść protokołu dodatkowego zostanie przesłana do stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy w Enea S.A. (ZUZP).

4.Regulamin Pracy. Strona pracodawcy przedstawiła poprawiony projekt nowego Regulaminu Pracy, który zostanie przesłany związkom zawodowym. . Do 15 listopada strona związkowa ma zgłosić ewentualne uwagi do przedstawionego dokumentu.

5. Porozumienie o stosowaniu ZUZP Enea S.A. Zarząd zgodził się z propozycją strony społecznej -podjęcie działań mających na celu zawarcie porozumienie w tym temacie.

6. Nagroda-premia na Święta Bożego Narodzenia. Zarząd zasugerował podjęcie tego tematu na szczeblu Grupy Kapitałowej.

7.Parkingi dla Pracowników. Zostanie przeprowadzona wizja lokalna, po której zostaną zaproponowane rozwiązania.

8. Termin następnego spotkania. Wstępnie uzgodniono termin 27 listopada 2019 r.