Rozmowy płacowe Enea S.A.

 Data publikacji: 23/05/2019

W Poznaniu kontynuowano rokowania płacowe w Enea S.A. Było to drugie spotkanie w ramach sporu zbiorowego.

Przedmiotem sporu jest żądanie płacowe z dnia 9 kwietnia br. złożone w imieniu pracowników przez NSZZ Solidarność Enea, MZZP GK ENEA, MZZE w Enea Wytwarzanie, MZZ „Synergia”.

Ze strony pracodawcy w rokowaniach uczestniczyli:

  • Zbigniew Piętka - Wiceprezes Zarządu ds. Korporacyjnych
  • Jarosław Ołowski – nowy Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych (pojawił się na spotkaniu, aby się przedstawić-zastąpił na tym stanowisku Piotra Olejniczka)

Prezes Zbigniew Piętka rozpoczął spotkanie. Przypomniał zaproponowane na ostatnim spotkaniu propozycje stron.Strona pracodawcy 170zł. do płacy zasadniczej i 550zł. jednorazowo. Strona społeczna 700zł. i 1000zł. jednorazowo. A Następnie przedstawił nową propozycję pracodawcy na dzień dzisiejszy. Wzrost płacy zasadniczej – średnio na etat o 175zł. od maja 2019 i jednorazowa nagroda w wysokości 550 zł. brutto na etat.

Strona społeczna w trakcie przerwy ustaliła swoje stanowisko i złożyła propozycje: Wzrost płacy zasadniczej – miesięcznie o 690zł. na etat od maja br. oraz jednorazowa nagroda w wysokości 1000zł.

Po argumentacji przedstawionej przez stronę pracodawcy, a dotyczącej niezatwierdzonego planu finansowo rzeczowego na dzień dzisiejszy strony uzgodniły przerwanie rokowań do 31 maja 2019r. do godziny 10.00.

W drugiej części spotkania strona społeczna odniosła się do przesłanej jej opinii prawnej, zamówionej przez pracodawcę w związku z zarzutami o nieprzestrzeganiu zapisów ZUZP i wystąpienia jakie w tej sprawie dokonała Państwowa Inspekcja Pracy. Ustalono że rozmowy w tej sprawie będą kontynuowane 24 maja br. Podczas tego spotkania mamy też otrzymać informację o ilości osób zatrudnionych  na umowach o pracę na innych zasadach, niż te zawarte w Zakładowym Układzie Zbiorowym Pracy.