Obradowała KM NSZZ Solidarność Enea

 Data publikacji: 18/03/2021

Na ostatnim zebraniu Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność Enea (KM) w Szczecinie 27 sierpnia 2020 r. liczyliśmy, że pandemiczne restrykcje miną i spotkamy się na tradycyjnym opłatkowym spotkaniu w grudniu 2020r. lub styczniu 2021 r. Niestety tak się nie stało, wprost przeciwnie, ogłaszane są kolejne restrykcje izolujące społeczeństwo.


Nie odbyło się spotkanie opłatkowe, zbliżają się Święta Wielkiej Nocy i także mamy kolejne obostrzenia. Z tego powodu jedyną możliwością odbycia spotkania było odbycie posiedzenia Komisji Międzyzakładowej w trybie wideokonferencji. Członkowie KM z poszczególnych Organizacji Podzakładowych uczestniczyli w zebraniu za pośrednictwem urządzeń audio/wideo w pomieszczeniach umożliwiających przeprowadzenie wideokonferencji w swoich obszarach działalności.

Przewodniczący KM Krzysztof Nawrocki przywitał wszystkich uczestników zebrania i zaprezentował wspominkową prezentację dotyczącą 40 rocznicy Narodzin NSZZ Solidarność.  Następnie zaprezentował projekt programu dzisiejszego zebrania, który po drobnych poprawkach został przyjęty.

Tematyka posiedzenia KM:

1. Protokół o ostatniego zebrania KM.

Sekretarz KM Maciej Wiśniewski odczytał protokół z posiedzenia KM z 27 sierpnia 2020 r. które odbyło się w Szczecinie. Po krótkiej dyskusji protokół przyjęto.

2.Spotkanie z Członkiem Zarządu Enea Operatora Michałem Cebulą.

Na początku zebrania Komisji uczestniczył w nim Michał Cebula, który w krótkim wystąpieniu przedstawił aktualną sytuację w spółce Enea Operator.  Po wystąpieniu członkowie KM mieli możliwość zadawania pytań, które dotyczyły między innymi: działań oszczędnościowych, szkoleń dotyczących OZE, odtwarzania stanowisk po pracownikach odchodzących na rentę lub emeryturę, płatności za godziny nadliczbowe, wypłaty premii na Święta Wielkanocne.

3. Sprawozdanie z działalności Prezydium KM.

Prezydium przedstawiło sprawozdanie z działalności w formie prezentacji. Główne tematy przedstawione Członkom KM:

 • podsumowanie negocjacji płacowych z 2020r.
 • rozpoczęcie negocjacji płacowych w 2021 r.,
 • Wspólna Działalność Socjalna w 2021,
 • korespondencja przychodząca i wychodząca,
 • transformacja energetyki, zmiany z Zakładowych Układach Zbiorowych Pracy,
 • uchwały przyjęte drogą elektroniczną.


4.Kontrola działalności MK.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Mariusz Kępiszak przedstawił protokół z przeprowadzonej Kontroli, która odbyła się także w formie wideokonferencji.

5. Informacje z Krajowej Sekcji Energetyków NSZZ Solidarność (KSE)

Przewodniczący KSE Marek Boiński i Sekretarz KSE Robert Jusis przedstawili działania jakie są podejmowane przez Sekcję. Głównie działania związane są z restrukturyzacją branży energetycznej. Dzisiaj rano odbyła się wideokonferencja Prezydium KSE z Przewodniczącym Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotrem Dudą. Ogłoszona pod koniec tamtego roku akcja protestacyjna dalej jest prowadzona, w najbliższym czasie planuje się zaostrzenie protestów i ogłoszenie planu dalszych działań.

6. Zmiany w Zarządach GK Enea.

Przedstawiono i pokrótce omówiono zmiany w Zarządach jakie miały miejsce w 2020 i 2021 r.

7. Zmiany w Komisjach Pojednawczych.

Kadencja Komisji dobiegła końca, przedstawiono aktualne składy Komisji.

8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego.

Przedstawiono dokumenty finansowe KM. Głosowanie Uchwał dotyczących sprawozdania finansowego KM nastąpi zgodnie z procedurą głosowania elektronicznego.

9. Regulamin Wyborów przedstawicieli Pracowników w organach Enea Oświetlenie.

Od dłuższego czasu nie udaje się uzgodnić nowego regulaminu. Pracodawca usiłuje narzucić formę głosowania elektronicznego jednocześnie nie uwzględniając uwag NSZZ "Solidarność" dotyczących warunków, jakie należałoby spełnić przy takiej formie głosowania dla zapewnienia należytej kontroli nad procesem wyborczym przez Główną Komisję Wyborczą.

10.Sprawy różne.

Poruszono tematy:

 • praca w nadgodzinach (płatne czy za wolne),
 • sytuacja w Oddziale Gorzów Enea Serwis,
 • sytuacja Pracowników Enea Centrum obsługujących spółę Enea Operator,
 • praca w BOK-ach w czasie pandemii,
 • chorzy na Covid zatrudniani przez firmy zewnętrze w naszych siedzibach,
 • wybory SIP,
 • kwarantanna, a urlopy zaległe.


Na zakończenie zebrania Przewodniczący KM Krzysztof Nawrocki złożył wszystkim zebranym życzenia świąteczne.