Nie tylko o płacach w Enea Operator

 Data publikacji: 28/03/2019

27 marca 2019 roku odbyło się spotkanie, którego ważnym elementem były także negocjacje dotyczące polityki płacowej spółki na rok 2019. Nie był to jednak jedyny ważny temat poruszany na spotkaniu.

Na prośbę Prezesa Enea Operator Andrzeja Kojro spotkanie rozpoczęło się uczczeniem pamięci zmarłego w zeszłą niedzielę Marka Michalczyka, członka Rady Nadzorczej Enea Operator, zasłużonego członka NSZZ "Solidarność".

Podczas spotkania poruszano tematy według poniższej agendy.

1. Wybory przedstawiciela Pracowników do Zarządu Enea Operatora. 

Kończy się kadencja przedstawiciela w Zarządzie wybieranego przez załogę spółki. Rusza tym samym proces wyborczy, związki poproszone zostały o oddelegowanie swoich przedstawicieli do Głównej Komisji Wyborczej. Ze strony NSZZ "Solidarność" wytypowani zostali Robert Jusis i Ryszard Günther.

2. Polityka zgodności Operatorów Systemów Dystrybucyjnych.

Z prezentacji wynikało iż ENEA Operator zgodnie z nową interpretacją obowiązującego prawa dokonaną przez Prezesa URE może korzystać z usług innych spółek tylko na zasadzie rynkowej. Co to oznacza dla Enea Serwis, Enea Pomiary, Enea Logistyka, Enea Centrum możemy się tylko domyślać. Czeka nas w tej kwestii ogromna praca dotycząca zabezpieczenia pracowników tych spółek.

3. Ekwiwalent na zakup okularów.

Uzgodniono kwoty ekwiwalentu na 2019 r. Szkła+ oprawki 220 zł.(raz na dwa lata). Szkła: 149 zł. (raz na rok).

4. Sanatorium - rozdysponowanie wolnych miejsc

Niewykorzystanie skierowania do Sanatorium z Oddziału Dystrybucji Poznania rozdysponowano na inne Oddziały. Podpisane zostało odpowiednie uzgodnienie w tej kwestii.

5. Regulamin Pracy

Przedstawiono projekt zmian do Regulaminu Pracy spółki. Pozostają nadal 3 sporne punkty do uzgodnienia, prace będą kontynuowane.

6. Fluktuacja kadr, rozliczenie płac za 2018 rok

Przedstawiciele pracodawcy zapoznali zebranych z danymi dotyczącymi:

  • liczby odejść i przyjęć w 2018 r.
  • średniej płacy zasadniczej oraz średniej płacy w roku 2018 oraz wcześniejszych.

7. Negocjacje płacowe

Zarząd zaproponował średnią podwyżkę płacy zasadniczej na poziomie 110 zł, przy czym 60 zł miałoby być przyznane wszystkim pracownikom, a 50 zł stanowiłoby część uznaniową, przyznawaną wg uznania przełożonych.

Po krótkiej przerwie zostało przez stronę społeczną przedłożone Zarządowi pismo w sprawie wypłaty jakiejś premii na święta w związku z ślimaczącymi się negocjacjami płacowymi. Pismo powstało z inicjatywy NSZZ "Solidarność", poparte podpisem przez pozostałe związki zawodowe działające w spółce. W odpowiedzi Zarząd zaproponował 110 zł od miesiąca maja oraz jednorazową nagrodę w wysokości 500 zł na święta Wielkanocy.  Strona związkowa próbowała jeszcze kolejnymi postąpieniami doprowadzić do zbliżenia się stron celem osiągnięcia zadowalającego konsensusu w kwestiach płacowych. Niestety Zarząd nie przedstawił kolejnej propozycji. 

Wobec braku postąpienia pracodawcy w negocjacjach, strona społeczna zgłosiła żądanie płacowe w/w 950 zł na etat z terminem realizacji do 12 kwietnia.

8. Sprawy różne zgłoszone przez związki zawodowe
 
Poruszono kwestie ścieżki kariery dla elektromonterów oraz sposób numeracji nadawanych urządzeniom energetycznym (linie, złącza itp.)  

Na tym spotkanie zakończono.