Negocjacje płacowe w Enea Centrum

 Data publikacji: 30/04/2019

Po ponad dwumiesięcznej przerwie kontynuowano negocjacje, których celem jest ustalenie zasad polityki płacowej w Enea Centrum w 2019 r.

Niestety strona pracodawcy nie przesłała danych, o które prosiła strona związkowa na spotkaniu 12 lutego 2019 r.:

  • procentowy podział części uznaniowej w rozbiciu na komórki organizacyjne,
  • średnia płaca,
  • średnia płaca zasadnicza,
  • indywidualne przeszeregowania nie wynikające z porozumienia płacowego (źródło ich pochodzenia),
  • rozliczenie 1% funduszu nagród,
  • rozliczenie nagrody na Święta Bożego Narodzenia (źródło jej sfinansowania).

Na spotkaniu zaprezentowano wyliczenia dotykające w/w materii, które znacząco różnią się od  tych, które przedstawiono  rozliczając 2017 r. Strona związkowa otrzyma dzisiejszy materiał i ustosunkuje się do niego. Po dłuższej dyskusji, okazało się, że strona pracodawcy sama interpretuje zapisy Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dotyczące 1 % funduszu motywacyjnego !!! Do tego tematu oraz do rozliczenia  roku 2018 r. strony jeszcze powrócą.

Strona społeczna, mając na uwadze koniec kwietnia, mimo braku wiarygodnego rozliczenia roku 2018 r. rozpoczęła negocjacje płacowe w Enea Centrum. Złożyliśmy propozycję podwyższenia płacy zasadniczej od stycznia 2019 r. o 950 zł. W odpowiedzi  jedyny obecny na spotkaniu członek zarządu Dariusz Szymczak przedstawił stanowisko całego zarządu w temacie podwyżek płaczero podwyżek -uzasadnienie niepewna przyszłość EC związana z decyzjami Urzędu Regulacji Energetyki (polityka zgodności w kluczowej spółce - Enea Operatorze).  Decyzje dotyczące tej tematyki zagrażają nie tylko spółce Enea Centrum, ale całej Grupie Kapitałowej.

Po przerwie strona związkowa złożyła pisemne żądanie podwyższenia płacy zasadniczej od stycznia 2019 r. o 750 zł. Termin realizacji żądania wyznaczono na 6 maja 2019 r. Po tym terminie w EC zaistnieje spór zbiorowy o charakterze płacowym.

Strony uzgodniły termin ewentualnych rokowań (w przypadku niespełnienia żądania) płacowych na 17 maja 2019 r.

Po zakończeniu spotkania płacowego, odbyło się trzecie spotkanie zespołu ds. tabeli płac zasadniczych. Obowiązującą tabelą w EC jest tabela z 2012 r. Propozycja NSZZ Solidarność przyjęcia tabeli płac z Enea S.A. nie  została przyjęta ( poinformowano nas , że generowałaby zbyt duże koszty, oraz nie uwzględniałaby specyfiki Spółki). Kolejna nasza propozycja - przyjęcie uzgodnionej tabeli z 2014 r. również nie znalazła zrozumienia. Na następne spotkanie zespołu (17 maja 2019 r.) strona pracodawcy przygotuje nową propozycję bazującą na ustaleniach poprzedniego zespołu.