Mamy porozumienie płacowe w Enea Serwis!

 Data publikacji: 10/07/2019

Po uzgodnieniach płacowych w kluczowych Spółkach Grupy Kapitałowej również w Enea Serwis podjęto próbę uzgodnienia zasad polityki płacowej na rok 2019.

Zarząd spółki podczas negocjacji reprezentowali:

  • Sławomir Bielecki - Prezes Zarządu,
  • Piotr Bogusławski - Wiceprezes ds. Pracowniczych,
  • Sławomir Szczot - Wiceprezes ds. Rozwoju.

Spotkanie rozpoczął Prezes Bielecki przedstawiając sytuację spółki. Nawiązując do już zawartych w innych spółkach GK Enea porozumień płacowych zaproponował podobne warunki zastrzegając jednak duży margines kwoty uznaniowej, sięgający 50% całej kwoty proponowanej średniej podwyżki płacy zasadniczej w spółce.

Propozycja nie znalazła akceptacji Strony Społecznej, dla której jednym z głównych celów jest wyrównanie płac pracowników Enea Serwis do poziomu Enea Operator (dla podobnych stanowisk pracy).

Jedna z propozycji Zarządu polegała na przesunięciu podwyżki w czasie, co najmniej do września 2019 roku. Ta propozycja także nie znalazła akceptacji Strony Społecznej.

Kilkukrotne przerwy doprowadziły do uzgodnień bardzo podobnych do zawartych w Enea S.A. i Enea Operator. Podpisano porozumienie mówiące o obligatoryjnym podwyższeniu płacy zasadniczej w spółce o 300 zł od sierpnia 2019 roku oraz o wypłacie jednorazowej nagrody w wysokości 1000 zł do 17 lipca 2019 roku. Pierwsza wypłata uwzględniająca podwyżkę będzie wypłacona oczywiście w terminie 10 września 2019 roku. W uzasadnionych przypadkach strona Pracodawcy może nie przyznać podwyżki - wymagać to będzie uzgodnień ze Stroną Społeczną.

Tym samym zakończono rozmowy płacowe w spółce Enea Serwis na rok 2019.