Koniec sporu płacowego w Enea Centrum

 Data publikacji: 18/07/2019

W Enea Centrum (EC) doszło do kolejnego spotkania z mediatorem w ramach toczącego się sporu płacowego. To jedyna Spółka z GK Enea w której doszło do takiego etapu sporu. 

Stronę Pracodawcy reprezentowali członkowie Zarządu Enea Centrum Józef Aleszczyk oraz Dariusz Szymczak.

Mediacje rozpoczął mediator Olaf Wiśniewski podsumowując pokrótce spotkanie, jakie dwie godziny wcześniej odbył z zarządem spółki.  Następnie przystąpiono do negocjacji, których celem było zawarcie porozumienia płacowego na 2019 r.

Po trudnych rozmowach z udziałem mediatora, wielu zwrotach akcji w których pracodawca trzymał Pracowników spółki w niepewności, ostatecznie udało się osiągnąć kompromis wcale dla Strony Społecznej niełatwy. Zawarte porozumienie powoduje podwyżkę płac w spółce średnio 300 zł na etat od miesiąca sierpnia 2019 roku oraz wypłatę jednorazową 1000 zł. Diabeł tkwi jednak w szczegółach. Kwota podwyżki zasadniczej podzielona jest na dwie części: obligatoryjną w wysokości 280 zł  oraz uznaniową w wysokości 20 zł, a nagroda jednorazowa będzie wypłacona najpóźniej do końca sierpnia, co pracodawca uzasadnił potrzebą czasu dla zebrania środków. Dodatkowo Zarząd w trakcie spotkania jako element negocjacji położył na  stole regulamin premiowania pracowników realizujących sprzedaż w Departamencie Obsługi Klientów. Stwierdziliśmy, że po pierwsze mamy jeszcze uwagi do przedstawionego regulaminu, a ponadto stoimy na stanowisku, co już wcześniej wyraźnie sygnowaliśmy, że powinien on obejmować również pracowników obsługujących obszar dystrybucji oraz pracowników realizujących zdalną komunikację z klientem  (contact center). Po kilku przerwach strony doszły i w tym aspekcie do porozumienia i ustalono, że do końca sierpnia dojdzie do podpisania aneksu do regulaminu pozwalającego na objęcie pracowników z tych dwóch obszarów regulaminem premiowania. Będzie również modyfikacja zapisów dotyczących obsługi sprzedażowej.

Podpisane porozumienie płacowe kończy spór płacowy wszczęty 29 kwietnia 2019 r.

Jaki wpływ na zakończenie sporu miały kanapki dostarczone na spotkanie przez stronę społeczną? Czy udaremniły strategię negocjacyjną Zarządu polegającą na podejściu przeciwnika głodem? Nie wiemy, ale faktem jest, że to właśnie spotkanie z kanapkami zakończyło się porozumieniem, którego szczegóły dostępne są w siedzibach NSZZ "Solidarność" i u przewodniczących naszych Komisji Wydziałowych.