Obrady Komisji Podzakładowej

 Data publikacji: 25/10/2021

W środę, 13 października w Poznaniu odbyły się obrady Komisji Podzakładowej nr 2 NSZZ Solidarność GK Enea.

Prowadził je przewodniczący Marek Boiński rozpoczynając od ustalenia porządku obrad. Gośćmi specjalnymi spotkania byli Michał Cebula, wiceprezes Enea Operator oraz Beata Alkowska z Departamentu Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Środowiska.

Przewodniczący rozpoczął spotkanie od relacji z posiedzenia Komisji Krajowej, które odbyło się w Jarnołtówku tydzień wcześniej. Przy wysokiej frekwencji omawiano sprawy dotyczące służby zdrowia, postulatów środowiska oświaty, projektu „emerytura stażowa” i akcji zbierania podpisów pod projektem zmian do ustawy, mówiono też o problemie pracy w niedziele i licznie powstających placówkach pocztowych. Ważnym tematem poruszonym w Sekretariacie Górnictwa i Energetyki jest stanowisko TSUE dotyczące kopalni, a pośrednio też elektrowni Turów. Związek przeprowadził demonstrację przed siedzibą TSUE w Luksemburgu, na którą wyjazd koordynowały Regiony. Krajowa Sekcja Energetyki ma wznowić rokowania w sprawie umów społecznych w pierwszej kolejności dla mającej powstać NABE (Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego), w dalszej perspektywie dla sektora dystrybucji energetycznej. Ideą umowy dla NABE ma być wypracowanie gwarancji pracowniczych nie gorszych od dotychczasowych warunków panujących w obecnych zakładach.

Podczas posiedzenia Komisji Międzyzakładowej z udziałem Członków Zarządów  GK Enea zwrócono uwagę, że Enea Centrum jest jedyną spółką Grupy, gdzie pracownicy nie są objęci umową społeczną. W wyniku tego doszło do spotkania z zarządem EC i podpisano stosowne porozumienie. W najbliższym czasie planowane jest też objęcie zapisami ZUZP pracowników Enea Trading. Nastąpiły zmiany w Prezydium MOZ – sekretarzem został Robert Jusis, zaś skarbnikiem Maciej Wiśniewski.

Podniesiono także problem tworzenia mobilnych BOK-ów, które mimo posiadania licznych punktów, gdzie mogłyby funkcjonować stacjonarne BOK, mają prowadzić obsługę klientów w terenie. Miały one być tworzone bez uszczuplania obsady funkcjonujących Biur, jednak dochodzą sygnały o przesuwaniu pracowników stacjonarnych Biur do pracy w mobilnych. Stan zatrudnienia w BOK-ach jest coraz większym problemem, który już zauważalnie wpływa na proces obsługi klientów, ale też poważnie zagraża zdrowiu i kondycji pracowników. Ostatnio zarządy spółek naszej Grupy odstąpiły od blokowania etatów, jednak nie wiadomo czy wszystkie i na razie nie widać spodziewanych efektów. Coraz bardziej zawiłe i rozgałęzione na wielu uczestników procedury dodatkowo utrudniają działalność Grupy, także w sferze obsługi klientów.

Trwa analiza dobiegającej końca kadencji Michała Cebuli przez organizacje związkowe mająca doprowadzić do ewentualnego poparcia dla niego w nadchodzących wyborach. Podkreślono potrzebę większego zaangażowania Prezesa w pracę komisji BHP w Enea Operator. Gość spotkania wyraził gotowość do kontynuacji pracy w zarządzie i oddał się do dyspozycji Związku i MOZ. Wskazał, że wspólnie z „Solidarnością” doprowadził do rozwiązania problemów np. odblokowania środków na inwestycje, kwestia dywidendy EOP przekazywanej do właściciela, czy odblokowania odtwarzania etatów. Zobowiązał się do cyklicznych spotkania w ramach Komisji BHP. Na najbliższym spotkaniu komisji, które ma nastąpić 27 października ma być omówiony problem kumulacji obowiązków i zadań na pracownikach spowodowanych spadkiem zatrudnienia w wielu obszarach oraz kwestia coraz powszechniejszego wykorzystywania tabletów i zaliczenia tego do pracy przy monitorach ekranowych i objęcie pracowników dofinansowaniem do okularów i profitami  z tego wynikającymi.

W Enea Logistyka trwa opracowywanie koncepcji działania obszarów logistyki w ramach EOP i polepszenia procesów zakupowych. Magazyny miałyby zostać własnością Operatora, ponieważ mogłyby stanowić składnik konstruowania taryfy dystrybucyjnej. Analizowana jest alokacja pracowników w struktury GK Enea. Dla usprawnienia procesów wykonawczych rozważą się czy nie zasadnym było by, aby Enea Serwis docelowo stała się spółką córką Operatora i jest to podstawowa konfiguracja, która ma być korzystna dla obu podmiotów. Działalność Zakładu Transportu cały czas podlega ocenie, jednak wciąż brak pomysłów na jej prowadzenie.

W Enea Oświetlenie też pogłębia się kłopot z poziomem zatrudnienia, brakuje brygad elektromonterskich, a spółka posiłkuje się rynkiem zewnętrznym.

Beata Alkowska przedstawiła efekty działań w obszarze zakupu odzieży ochronnej i wyposażenia ekwiwalentu  dla pracowników Enea Operator. Osiągnięto porozumienie, które zakłada możliwość zamawiania konkretnych, odpowiednich co do jakości produktów. Zwrócono też uwagę na jakość materiałów higienicznych w obiektach. Obaj goście zadeklarowali zwrócenie uwago służbom administracji na kontrolę zawieranych umów i jakość wykonywania. Ma być wprowadzony system, który pomoże ewidencjonować obrót odzieżą i wyposażeniem. Ułatwi on programowanie kontraktów i przewidywanie zapotrzebowania. Zdecydowanej poprawie mają ulec parametry odzieży ochronnej. Kryteria na asortyment będą powiązane ze specyfiką stanowisk.

Omówioną działalność SIP i przeanalizowano  możliwości przeprowadzenia wyborów w GK Enea. Wobec braku nowego regulaminu wyborów dwie największe organizacje związkowe porozumiały się, aby przeprowadzić je według dotychczasowego regulaminu tylko w Enea Operator. Uruchomienie procedury wyborczej nastąpi poprzez powołanie Głównej Komisji Wyborczej, która po pozyskaniu list wyborców ogłosi termin wyborów.

Prowadzone są dalsze prace związane z unowocześnianiem naszego domu w Przesiece. Wyremontowano budynek gospodarczy – dach, podłogi. Usunięto przeciek nad werandą, wymieniono opierzenie, rynny. Wymieniono meble w kolejnych pokojach, sanitariaty. Usunięto nieszczelność w instalacji. Wymieniono uszkodzone szyby. Zakupiono opał na zimę. W złym stanie jest brama, przez którą składuje się opał, w najbliższym czasie należałoby ją naprawić, wzmocnić. W planach jest też wprowadzenie segregacji śmieci. Obłożenie domu jest praktycznie do końca roku i rezerwacje na przyszły, a zainteresowanie jest duże zarówno w Grupie, jak i na zewnątrz.

Na zakończenie podjęto uchwałę o przyjęciu w poczet organizacji trzynastu nowych członków.