Enea Operator - spotkanie kwartalne

 Data publikacji: 9/10/2018

Zgodnie z przyjętą zasadą (spotkania nie rzadziej niż raz na kwartał) Zarząd Enea Operatora (EO) zaprosił stronę społeczną na spotkanie. Odbyło się ono 8.10.2018 w Poznaniu.

Tematy poruszone podczas spotkania:

1.Badanie satysfakcji Pracowników. 

Dyrektor. K. Jarzębińska przedstawiła prezentację, która podsumowała ocenę kultury organizacyjnej w EO. Jej wyniki w większości pokrywają się z wynikami z innych Spółek GK Enea. W badaniu wzięło udział 32,5 % Pracowników EO (25% online i 48,6 % w wersji papierowej -elektromonterzy). Z prezentacji dowiedzieliśmy się między innymi, że: kolejne programy IT przeszkadzają w pracy, Pracownicy czyją, że są zbyt nisko wynagradzani, - podwyżki są niesprawiedliwie dzielone, e-learning obniża poziom szkoleń. Przedstawiono nam działania jakie mają zostać podjęte w celu poprawy kultury organizacyjnej. Następne badanie planowane jest na 2020 r.

Strona związkowa poddała krytyce celowość wydatkowania pieniędzy na powyższe badania, wszak podczas spotkań kwartalnych sygnalizujemy najważniejsze problemy z jakimi borykają się Pracownicy. Wydatkowanie funduszy na badania w których uczestniczy 1/3 Pracowników jest niegospodarnością. W odpowiedzi dowiedzieliśmy się, że decyzje o badaniach zapadają na szczeblu korporacyjnym…

2.Szkolenia w Operatorze.

Przedstawiono inicjatywy rozwojowe szkoleń. Warsztaty w różnych grupach zawodowych to nowy pomysł na szkolenia. Zadaliśmy pytanie czy planowany jest powrót Pracowników szkoleń przeniesionych do Enea Centrum (EC) podczas tworzenie Centrum Usług Wspólnych (CUW)? Odp. Nie jest planowany powrót, szkolenia BHP i PPN dalej będą realizowane przez EC. Operator będzie zajmował się tylko logistyką tych szkoleń.

3.Program Zmiany Pokoleniowej (PZP) co dalej?

Kosztowny program zakończono po przeprowadzeniu kolejnej edycji Programu Dobrowolnych Odejść. Teraz to się mści- pożegnano doświadczonych Pracowników, a następców nie widać. Coraz bardziej widoczne są braki kadrowe, szczególnie na stanowiskach Elektromonterów. Od lat sygnalizujemy fakt, że przestajemy być atrakcyjną firmą dla nowych Pracowników, nie potrafimy też zatrzymać Pracowników, którzy zdobyli wykształcenie, uprawnienia , doświadczenie i praktykę. Podaliśmy przykład z OD Gorzów, gdzie 4 Elektromonterów Automatyki i Zabezpieczeń złożyło wypowiedzenia. Podwyższając wynagrodzenia możemy ten trend zmienić. Podczas dłuższej dyskusji w tym temacie usłyszeliśmy, że Operator sam nie może dowolnie kształtować wynagrodzeń, są uwarunkowania korporacyjne oraz taryfowe.

4.Standaryzacja i etatyzacja RD i OD.

Kolejny raz prosiliśmy o przedstawienie efektów prac zespołów powołanych do przeprowadzenia standaryzacji i etatyzacji. Usłyszeliśmy, że zbyt wysokie koszty rozwiązań wypracowanych przez zespoły, hamują wprowadzenie ich w życie. Urząd Regulacji Energetyki musiałby zmienić model taryfowy- wymagana też jest zgoda korporacyjna. Poprosiliśmy o przesłanie opracowanego materiału-zarząd rozważy taką możliwość.

5.Regulami Organizacyjny EO, co z planami decentralizacji

Czy możliwe jest przeniesienie niektórych departamentów do OD ? Komitet sterujący analizuje celowość takich zmian…

6.Budżety dla Oddziałów Dystrybucji

Wielokrotnie zgłaszany temat, dalej stoi w miejscu. Zasygnalizowaliśmy, że oczekujemy takich budżetów w 2019 r. Zarząd zgadza się z kierunkiem -większa samodzielności OD, jednak ciężko jest zbudować budżet –fundusz wynagrodzeń, który zawiera 21 składników. Dodatkowym problemem jest brak odpowiednich kadr w Operatorze. Kolejny raz mści się przeniesienie służb finansów-księgowych do  CUW…

7.Umowy o zakazie konkurencji.

Poprosiliśmy o przedstawienie informacji w tym temacie. Na 4300 Pracowników EO do końca września umowę podpisało 2929 osób.