Zamrożone dobro pracowników

 Data publikacji: 4/07/2017

Na skutek roszczenia organizacji Synergia do bycia stroną Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Dla Pracowników Enea S.A. oraz Spółek Zależnych Wymienionych w Załączniku nr 10 do Układu (krótko mówiąc: ZUZP Enea) zamrożone zostały wszelkie sprawy związane z wykonywaniem zbiorowego prawa pracy, przy którym wymagana jest współpraca ze związkami zawodowymi. 

Na początku roku 2017 organizacja Synergia poinformowała wszem i wobec, iż jest stroną ZUZP obejmującej wiele spółek GK Enea, a to ze względu na posiadanie odpowiedniej liczby członków w spółce Enea S.A. Nie wdaje się nam zasadnym stwierdzenie, że posiadanie już ok. 32 członków (warunek tzw. reprezentatywności organizacji takiego typu, jak Synergia w spółce Enea S.A.) upoważnia do decydowania o losie paru tysięcy pracowników. Biorąc pod uwagę to rozumowanie, jak i działania osób, które stworzyły organizację Synergia (choćby obmowa, oszczerstwo i manipulacja dla osiągnięcia korzyści związkowej), NSZZ "Solidarność" zgłosił zastrzeżenie co do rejestracji Synergii jako strony ZUZP Enea. Państwowa Inspekcja Pracy omówiła rejestracji Synergii jako czwartej strony ZUZP Enea.

Tu rozpoczął się nowy rozdział historii. Synergia, wykorzystując przysługujące jej skąd inąd prawo, skierowała w tej sprawie wniosek do sądu, jednocześnie jednak organizacja Synergia występując o tzw. "zabezpieczenie". Sąd dnia 4 maja 2017 wydał postanowienie o udzieleniu takiego zabezpieczenia, które polegać ma na ustanowieniu zakazu "rozpoczynania, kontynuowania lub zakończenia jakichkolwiek czynności związanych z wykonywaniem zbiorowego prawa pracy, przy którym wymagana jest współpraca ze związkami zawodowymi do czasu prawomocnego zakończenia postępowania". Co ciekawe zakaz ten interpretowany jest przez służby prawne Enea S.A. jako obejmujący wszystkie spółki, które mają cokolwiek wspólnego z ZUZP Enea. Te wykonują polecenie posłusznie, choć rozesłane do nich pismo organizacji Synergia wg naszej wiedzy nie zawierało nawet załącznika w postaci przedmiotowego postanowienia sądowego.

Pisma informującego o postanowieniu sądowym nie otrzymały pozostałe poza Enea S.A. strony ZUZP, czyli NSZZ "Solidarność" oraz MZZP GK Enea. Wg naszej wiedzy nie otrzymał go też żaden z pozostałych związków zawodowych działających w GK Enea. Żaden związek zawodowy w GK Enea jak widać nie jest wystarczająco godzien.

Oficjalnie o sprawie dowiedzieliśmy się z pisma z dnia 12 czerwca odwołującego spotkanie w spółce Enea Oświetlenie. Mieliśmy na nim przyjąć przeliczoną na korzyść pracowników tej spółki tabelę płac. Spotkanie nie odbyło się, korzystniejsze dla pracowników regulacje nie zostały wprowadzone. Co znaczące, odmówiono nam wtedy okazania postanowienia sądowego na które powołano się odwołując spotkanie.

Oficjalnie treść postanowienia sądowego poznaliśmy dopiero... w dniu wczorajszym, czyli dnia 3 lipca 2017.

Nie wiemy dlaczego Zarząd Enea S.A. rozciąga postanowienie sądu na wszystkie spółki mające cokolwiek wspólnego z ZUZP Enea, bez względu na formę jego stosowania. Wiemy tylko, że Zarządy spółek posłusznie stosują "zalecenie" płynące z ul. Góreckiej 1 w Poznaniu. Nie wiemy też jak długo potrwa paraliż naszego wewnętrznego prawa pracy. Od członka Zarządu organizacji Synergia Tadeusza Mikłosza na wczorajszym spotkaniu usłyszeliśmy tylko zdanie, którego sens odzwierciedla wyrażenie: "ustąpcie, to odblokujemy". A młyny wymiaru sprawiedliwości ruszone w ruch mielą dostojnie...