Stanowisko w sprawie Systemu Oceny Pracownika

 Data publikacji: 20/11/2017

Zespół powołany do oceny przebiegu i skutków wdrożenia systemu S.O.P w GK Enea zakończył pracę. Jej wynikiem jest notatka zawierająca rekomendacje dla Zarządu Enea S.A. co do dalszego losu tego projektu. Niestety nie udało się osiągnąć ujednolicenia stanowiska zespołu reprezentującego obszar zarządzania zasobami ludzkimi oraz związków zawodowych reprezentujących te "zasoby ludzkie".

Zespół zarządzania zasobami ludzkimi rekomenduje:

  1. Elastyczne podejście do terminu przeprowadzenia rozmów oceniających – po warsztatach przygotowujących Przełożonych do spotkań (jest to również czas na przygotowanie się Pracowników ocenianych przy wykorzystaniu szkoleń e-learningowych).

  2. Wprowadzenie SOP zgodnie z wypracowanym modelem w Spółkach Grupy ENEA po zamknięciu pilotażu, zebraniu opinii i sugestii doskonalących proces i wdrożeniu ewentualnych zmian, możliwych do realizacji.

  3. Wzmocnienie informacji do Pracowników.

Związki zawodowe reprezentujące "zasoby ludzkie":

  1. Po zapoznaniu z ideą i założeniami zawartymi w projekcie Systemu Oceny Pracowniczej (SOP), oraz szerokimi konsultacjami związanymi z pilotażem SOP w GK Enea, strona społeczna przedstawia swoją rekomendację dla zarządu Enea S.A.

  2. W ocenie strony społecznej program SOP odziedziczony po poprzednikach z 2015 oprócz generowania kosztów i kontynuacji dzielenia i skłócania pracowników nie poprawi efektywności GK Enea. Program SOP docelowo wymagać będzie zmian do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, a na to nie ma i nie będzie zgody. Dlatego dalsze generowanie kosztów w tym temacie może zostać podciągnięte pod niegospodarność i działanie na szkodę GK Enea.

  3. Ostatnie trendy obserwowane w dużych organizmach gospodarczych (korporacje) wskazują na odchodzenie od systemów oceny pracowniczej ze względu na odwrotne od zamierzonych skutki ich funkcjonowania: poprzez pogorszenie atmosfery w pracy występuje efekt demotywujący dla pracowników.

  4. Wprowadzany System Oceny Pracowniczej nie wprowadza żadnych mechanizmów antymobbingowych i antydyskryminacyjnych, które to zjawiska stanowią coraz poważniejszy problem w GK Enea, co więcej: może być wykorzystywany jako narzędzie mobbingu i dyskryminacji.

  5. Brak powiązania Systemu Oceny Pracowniczej z elementem zachęty natury finansowej (premia) czyni go systemem pozbawionym pozytywnego czynnika motywacyjnego sprowadzając go wyłącznie do czynników negatywnych.

  6. Dlatego wnioskujemy o zakończenie wdrażania Systemu Oceny Pracowniczej na etapie pilotażu. Jednocześnie apelujemy o spotkanie z zarządem Enea S.A. na, którym przekażemy sugestie w jaki sposób można poprawić efektywność i atmosferę pracy w GK Enea.

Czekamy na ruch Zarządu Enea S.A.