Porozumienie płacowe w Enea Operator!

 Data publikacji: 13/03/2020

W Poznaniu po trzytygodniowej przerwie kontynuowano negocjacje, których celem było zawarcia porozumienia płacowego określającego  zasady polityki płacowej spółki Enea Operator.

W negocjacjach uczestniczył cały zarząd  Prezesi Andrzej Kojro i Marek Szymankiewicz bezpośrednio, a pozostali członkowie zarządu: Józef Aleszczyk, Wojciech Drożdż i Michał Cebula, za pośrednictwem telekonferencji.  Ogłoszona pandemia spowodowała, że część strony związkowej również uczestniczyła w negocjacjach na zasadach telekonferencji.

Na wstępie Andrzej Kojro nawiązał do postępującego kryzysu gospodarczego związanego z pandemią koronawirusa i zaapelował o rozsądek w składanych propozycjach podwyżek. Następnie pozostali członkowie zarządu zapoznali zebranych z uwarunkowaniami z jakimi zmuszony jest się borykać Operator. 

Złożona przez zarząd propozycja podwyżek była taka sama jak podczas ostatnich negocjacji. Kolejno składane propozycje oraz przerwy taktyczne bardzo powoli zbliżały strony do konsensusu. Najwięcej dyskusji wywoływała cześć uznaniowa podwyżki, przy której upierała się strona pracodawcy. Strona związkowa podkreślała, że nie jest przeciwna podwyżkom indywidualnym (dostrzegamykonieczność wyrównywania dysproporcji płacowych i indywidualnych przeszeregowań związanych z awansem lub zdobyciem  dodatkowych uprawnień).

Jednakże nie może to się odbyć kosztem kwoty, którą strona związkowa ograniczyła do minimum chcąc zawrzeć w dniu dzisiejszym porozumienie.(uwzględniając specyficzną sytuację w jakiej się znaleźliśmy). Pachniało już sporem zbiorowym. Kolejne przerwy i propozycje po pięciu godzinach negocjacji doprowadziły do zawarcia porozumienia, nie zamykającego jednak rozmów płacowych w 2020 r. (powrót w sierpniu).

Najważniejsze zapisy porozumienia:

- podwyżka płac zasadniczych od marca 2020 r.

- jednorazową premia na Święta Wielkanocne.

-kontynuacja negocjacji płacowych w sierpniu bieżącego roku ( uzgodniono minimalną podwyżkę płacy zasadniczej od sierpnia)

-uprawnieni do podwyżki płacy zasadniczej są wszyscy Pracownicy będący w zatrudnieniu w dniu zawarcia porozumienia.

-Premię Świąteczną otrzymają wszyscy Pracownicy będący w zatrudnieniu w dniu zawarcia porozumienia i będący w zatrudnieniu w dniu wypłaty -nie później niż 10 kwietnia 2020 r.

Szczegóły zawartego porozumienia do uzyskania w siedzibach NSZZ Solidarność.

Inne tematy poruszone podczas spotkania

Protokół dodatkowy do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy (ZUZP).

Strona pracodawcy było gotowa podpisać zmiany. Przedstawiciele NSZZ Solidarność oświadczyli, że zmiany do ZUZP musi zaakceptować Komisja Międzyzakładowa podejmując stosowną uchwałę. Takiej uchwały nie ma więc musimy jeszcze poczekać z podpisaniem protokołu.

Profilaktyka sanatoryjna. 

Zgodnie z uzgodnieniami niewykorzystane skierowania do Inowrocławia zostaną proporcjonalnie do zatrudnienia rozdysponowane na Oddziały Dystrybucji. Uzgodnienie w tym temacie zostanie podpisane obiegowo.