Obrady KM NSZZ "Solidarność" Enea

 Data publikacji: 27/04/2018

W Niechorzu odbyło się zebranie Komisji Międzyzakładowej NSZZ "Solidarność" Enea. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście: członek zarządu Enea Serwis Piotr Bogusławski i członek rady nadzorczej Enea Operator Marek Michalczyk.

Po przyjęciu protokołów z dwóch ostatnich zebrań przystąpiono do realizacji wcześniej przyjętego programu zebrania.

Tematyka obrad:

1.Sprawy płacowe- podsumowano negocjacje i zawarte porozumienia płacowe w GK Enea.

2.Zakładowe Układy Zbiorowe Pracy (ZUZP) i Regulaminy Pracy (RP). Przedstawiono efekty prac zespołu ds. aktualizacji zapisów ZUZP w Enea Operator i Enea Logistyka, oraz zrelacjonowani rozmowy w Enea Oświetleniu dotyczące aktualizacji zapisów ZUZP i RP. Zapoznano zebranych z przyjętą interpretacją zapisów ZUZP dotyczącą taryfy pracowniczej. Dyskutowano na temat interpretacji zapisów dotyczącą pracy w nadgodzinach oraz godzin pełnienia dyżurów domowych. Tematyka odprawy emerytalnej oraz załącznika o współpracy partnerów społecznych nadal jest niezałatwiona. Przyjęto uchwały upoważniające Prezydium do negocjowania i podpisywania zmian do ZUZP.

3.Kontrola PIP w Enea S.A. Wszystkie zgłoszone przez nas nieprawidłowości (omijanie zapisów ZUZP) znalazły potwierdzenie w przeprowadzonej kontroli PIP z Poznania. Wystąpiliśmy o udostępnienie protokołu pokontrolnego.

4.Pracowniczy Program Emerytalny. Nasza propozycja dotycząca obniżenia składki na reasekurację i utrzymanie świadczeń na tym samym poziomie została zaakceptowana przez firmę AVIVA. Czekamy na podpisanie aneksu do umowy.

5.System Oceny Pracowniczej. Czekamy na potwierdzenie informacji o zakończeniu pilotażu.

6.Relacja z posiedzeń Krajowej Sekcji Energetyków i Komisji Krajowej. Nasi przedstawiciele zasiadający w tych gremiach zdali relacje z ostatnich spotkań oraz ustaleniach jakie tam zapadły.

7.Krajowa Sekcja Kobiet oraz Sekcje Młodych. Zachęcamy do zapisywania się oraz uaktywnienia tych struktur.

8.Uprawnienia Energetyczne. Dyskutowano na temat ważności uprawnień (terminowe i bezterminowe).

9.Lista osób chronionych. Stosowną uchwałą przyjęto listę osób chronionych z poszczególnych Komisji Podzakładowych wchodzących w skład KM.

10. Głosowanie elektroniczne. Przyjęto uchwałę  oraz dokumenty umożliwiające przeprowadzenie takich głosowań.

11.Regulamin konkursu dla BOK-ów w Enea Centrum. Zaproponujemy nasze poprawki do regulaminu konkursu. Kwestią do dalszej dyskusji jest finansowanie tego i innych konkursów.

12. Sprawy różne- wolne wnioski. W tym punkcie poruszono następujące tematy:- Szkalowanie związku przez Synergię, Sanatorium- praca w warunkach szkodliwych dla zdrowia, -robotnik wykwalifikowany- elektromonter, -dyżury domowe- godziny odpoczynku, godziny nadliczbowe- sposoby ich liczenia, odbudowa struktur SIP w Enea Serwis, tabela płac zasadniczych w Enea Serwis.