Obrady Komisji Podzakładowej

 Data publikacji: 13/07/2020

Po zluzowaniu obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 możliwe się stało zorganizowanie obrad Komisji Podzakładowej nr 2 NSZZ Solidarność GK Enea. Odbyły się one 10 lipca w Grodzisku Wlkp.

Przybyłych powitał i obrady prowadził przewodniczący Marek Boiński. Ustalono i przyjęto jednogłośnie porządek obrad. Pierwszym poruszanym tematem była oczywiście ocena sytuacji związanej z pandemią COVID-19. Po wprowadzeniu związanych z nią rygorów i obowiązków nie stwierdzono problemów w wyposażeniu pracowników w środki ochrony, czyli rękawiczki, maseczki czy też przyłbice. Był też dostępny płyn do dezynfekcji. W tej chwili wracamy już do normalnego trybu pracy, jednak czas pracy zdalnej pokazał, że nie ma w tej kwestii żadnych uregulowań kodeksowych czy regulaminowych. Okazuje się, że praca zdalna przyniosła pewne oszczędności, co jest przyczyną rozważań nad wprowadzeniem tego sposobu na stałe w niektórych przypadkach. Takie rozwiązania są do rozważenia, jednak po dokładnej analizie i z zachowaniem zdrowego rozsądku. W jednej ze spółek podczas pracy w domu zdarzył się wypadek – kobieta spadła ze schodów. Po przeanalizowaniu okoliczności komisja badająca ten wypadek zakwalifikowała go jako wypadek przy pracy. Stosowna dokumentacja została przekazana do ZUS, jednak ten jeszcze nie zajął stanowiska w tej sprawie.

Trwa proces wyboru towarzystwa, które obejmie ubezpieczeniem ogólnym pracowników Grupy Enea. Swoje oferty złożyło pięć towarzystw, jednak po dookreśleniu kryteriów i warunków brzegowych trzy z nich się wycofały. Zapadła decyzja o zatrudnieniu brokera, który dokona analizy przedstawionych propozycji i zapewni rzetelną obsługę procesu i pomoże w wyborze najkorzystniejszej z nich. Pod koniec lipca powinna zostać opracowana rekomendacja co do ofert. Wiadomo, że w ramach propozycji znalazły się takie świadczenia jak możliwość zakupu karty aptecznej, ubezpieczenie dzieci. Ubezpieczenie ma zacząć funkcjonować od sierpnia.

Pandemia COVID-19 przyszła w roku jubileuszu 40-lecia naszego związku. Ambitne plany na szeroko zakrojone uroczystości, które miały się odbyć na Stadionie Narodowym musiały ulec weryfikacji. Wiadomo już, że obchody będą symboliczne i prowadzone na poziomie Regionów. Zaplanowana pielgrzymka energetyków na Jasną Górę też będzie z ograniczeniami. Każda organizacja zrzeszona w Sekcji ma wydelegować około 10 przedstawicieli, tak, aby sumaryczna liczba uczestników nie przekroczyła dozwolonej wielkości – 150 osób. Jednogłośnie podjęto uchwałę o złożeniu ofiary na dar ołtarza.

Administrator Funduszu Świadczeń Socjalnych, ze względu na zagrożenie zakażeniem koronawirusem sugeruje zmianę  na organizację wycieczek dofinansowanych ze środków funduszu.

Gościem na obradach komisji była Beata Alkowska. Będzie prowadzić nowo utworzone biuro, które zajmie się ochroną środowiska, gospodarką odpadami powstającymi w działalności Operatora, sprawami ochrony przeciwpożarowej oraz gospodarką odzieżą i obuwiem ochronnym i wyposażeniem pracowników. Wprawdzie prawo zamówień publicznych nie zezwala na swobodny zakup tego wyposażenia, jednak poprzez dokładne określenie parametrów zamawianego asortymentu można będzie tak prowadzić postępowania, by doprowadzić do zakupu dobrej jakościowo i funkcjonalnej odzieży ochronnej. Biuro prowadzone przez Beatę będzie gromadzić opinie i uwagi pracowników, by opracować właściwe kryteria do zamówień. Aktualizowany będzie też załącznik do ZUZPu dotyczący tego zagadnienia.

W sprawach spółek podkreślono, że we wszystkich spółkach doszło do podpisania uzgodnień płacowych, choć w Enea Serwis jest ono na niższym poziomie niż w innych spółkach. Zresztą w tej spółce funkcjonuje tabela płac z 2013 roku. Już wcześniej wskazywano na konieczność aktualizacji tabeli i doprowadzenie jej do poziomu obowiązującego w Operatorze, jednak się to nie zadziało. Zalecane w spółce są daleko idące oszczędności, które mają być na dodatek warunkiem podjęcia rozmów o dalszym wzroście wynagrodzeń. Przy tej okazji rozgorzała dyskusja na temat funkcjonowania grupy i tzw. ładu korporacyjnego. Z jednej strony wymaga się od spółek wypracowywania zysku, z drugiej zaś krytykuje za zbyt wysokie ceny i często wybierane są usługi zewnętrzne, co prowadzi do braku zleceń wewnątrz grupy. Wymaga się też oszczędności jednocześnie nakładając większe obciążenia w postaci rygorów w obsłudze klienta lub parametrów zasilania odbiorców.

Enea Oświetlenie wskazuje na problem braku odtwarzania stanowisk monterskich, czyli zmniejszenia liczby pracowników bezpośrednio obsługujących urządzenia. Zdarza się, że do wykonania swoich zadań trzeba zatrudnić wykonawców zewnętrznych. Jest to o tyle niebezpieczne, że samorządy, na rzecz których spółka świadczy usługi mogą zauważyć, że właściwie to nie potrzebny jest im pośrednik do wykonywania zleceń.

W Enea Centrum też sygnalizowane są wymagania daleko idących oszczędności, sprawiających, że obniża się jakość obsługi klientów, zwiększają się trudności wykonywania swoich obowiązków przez pracowników. Wymaga się, żeby kopiowane dokumenty, co do których niezbędny jest wygląd jak oryginału (kolorowy), był kopiowany czarno-biały. Rotacja pracowników APT prowadzi do tego, że często trzeba przeprowadzać szkolenia nowych pracowników i przystosowywać ich do wykonywania obowiązków. Ponownie pojawił się problem niszczenia starych dokumentów zawierających istotne dane techniczne sieci. Pracownicy nie otrzymali przydziału środków czystości i herbaty.

W marcu miał się odbyć Zjazd Delegatów, na którym dokonuje się sprawozdania z działalności oraz finansowego i komisji rewizyjnej. Oczywiście z powodu koronawirusa zjazd się nie odbył. Planowane jest zwołanie Zjazdu w grudniu i połączenie go ze spotkaniem świątecznym. Także nie funkcjonował ośrodek w Przesiece, założone rezerwacje zostały odwołane. Dziś dom już funkcjonuje, obłożenie jest wysokie. Wzrastają opłaty miejscowe, w tym musimy zawrzeć nową, droższą umowę na wywóz odpadów. Prowadzone są cały czas prace związane z odnowieniem stanu budynku i wyposażenia.

Z Krajowej Sekcji Energetyki płyną wiadomości, że zarejestrowany został Związek Pracodawców Energetyki Polskiej. Otworzyło to drogę do powstania i przyjęcia Ponadzakładowego Układu Zbiorowego. Jego treść jest już konsultowana, przed nami negocjacje ze stroną pracodawców.

Podjęto uchwałę o przyjęciu 18 nowych członków. Zauważalny jest wzrostowy trend liczebności naszej organizacji. Przewodniczący poinformował o zrealizowaniu uchwały o wykonaniu sztandaru organizacji. Sztandar powstał przez modyfikację istniejącego, historycznego sztandaru Związku jeszcze Zakładu Energetycznego Poznań. Teraz staramy się o jego godne poświęcenie.