1. Ubezpieczenie AVIVA Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Zakład Ubezpieczeń ubezpiecza na zasadach określonych w umowie osoby, które przystępują do Pracowniczego Programu Emerytalnego (PPE), zobowiązując się do wypłaty świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu niżej wymienionych zdarzeń.

Każdy uczestnik ma zagwarantowaną ochronę ubezpieczeniową na wypadek

a) ubezpieczenia podstawowego – śmierci uczestnika oraz ubezpieczeń dodatkowych:

b) śmierci uczestnika wskutek następstw nieszczęśliwego wypadku,

c) śmierci uczestnika wskutek nieszczęśliwego wypadku przy pracy,

d) kalectwa uczestnika wskutek nieszczęśliwego wypadku (jeżeli uszkodzenie nastąpiło w ciągu trzystu sześćdziesięciu pięciu dni od daty nieszczęśliwego wypadku),

e) niezdolności uczestnika do pracy wskutek nieszczęśliwego wypadku,

f) poważnego zachorowania uczestnika.

Katalog poważnych zachorowań uczestnika objętych odpowiedzialnością zakładu ubezpieczeń obejmuje: niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, operacja aorty, przeszczep narządów, rozległe oparzenie, śpiączka, udar mózgu, utrata mowy, utrata wzroku, zabiegi chirurgiczne na naczyniach wieńcowych (by-pass), zawał serca. W umowie ubezpieczenia każde z wymienionych zachorowań jest zdefiniowane.

Zakład Ubezpieczeń wypłaci świadczenie, jeśli całkowita niezdolność uczestnika do wykonywania jakiejkolwiek działalności zarobkowej powstała wskutek nieszczęśliwego wypadku i trwała nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy,  a po zakończeniu tego okresu ma charakter trwały i nieodwracalny. Jeżeli wskutek tego samego wypadku ubezpieczony nabędzie prawo do świadczenia z tytułu kalectwa w następstwie wypadku oraz niezdolności do pracy, ubezpieczyciel wypłaca wyższe ze świadczeń.

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu dostępne w intranecie Enei, w strefie pracownika, w zakładce benefity pracownicze->Pracowniczy Program Emerytalny

2. Ubezpieczenie Emerytów

Dla naszych Emerytów wspólnie z PZU przygotowaliśmy Program grupowego ubezpieczenia na życie dla KOMISJI MIĘDZYZAKŁADOWEJ ENEA NSZZ SOLIDARNOŚĆ dedykowany byłym pracownikom GK ENEA S.A. oraz ich współmałżonkom i pełnoletnim dzieciom  

Kontakt w sprawie ubezpieczenia emerytów: Aleksandra Rzeszutek 683735872; aleksandra.rzeszutek@operator.enea.pl

3. Program Zdrowotny

Podstawowym założeniem Programu Zdrowotnego jest zagwarantowanie możliwości dostępu do szerokiego zakresu usług medycznych wszystkim pracownikom oraz członkom ich rodzin. Kompleksowy Program Zdrowotny uzupełnia dotychczasową umowę, zawartą w ramach Medycyny Pracy i Prywatnego Pakietu Zdrowotnego PZU Standard (dedykowanego wyłącznie dla pracownika), o szerszy zakres usług medycznych dedykowanych pracownikom objętym Programem oraz członkom ich rodzin. Pracownicy zainteresowani szerszym zakresem opieki medycznej mają możliwość zakupu dodatkowych pakietów medycznych: Komfort, Komfort Plus, Optimum - w wersji indywidualnej, partnerskiej oraz rodzinnej.

Szczegółowe informacje o Programie Zdrowotnym dla Pracowników Grupy Enea i Członków Rodzin dostępne w intranecie Enei, w strefie pracownika, w zakładce benefity pracownicze->opieka medyczna

PZU Zakres Komfort PZU Zakres Komfort Plus PZU Zakres Optimum Prezentacja Programu Zdrowotnego PZU