Relacja ze spotkania KSE NSZZ "Solidarność" oraz KSEiE NSZZ "Solidarność" w Ministerstwie Klimatu

 Data publikacji: 15/09/2020

W dniu 10.09.2020 r. w Warszawie, w Ministerstwie Klimatu odbyło się spotkanie Krajowej Sekcji Energetyki oraz Krajowej Sekcji Elektrowni i Elektrociepłowni z Ministrem Klimatu Michałem Kurtyką i przedstawicielem Ministerstwa Aktywów Państwowych Arturem Soboniem.

Tematami spotkania były m.in.:
1 - Reorganizacja i konsolidacja koncernów energetycznych (zasady, terminy, sposoby zabezpieczenie praw pracowniczych).
2 - Powołanie nowego zespołu ds. zasad transformacji i polityki sektora wydobywczo energetycznego, złożonego z przedstawicieli Dystrybucji.
3 - Zagwarantowanie funkcjonowania i rozwoju oraz niezależności operatorów systemu dystrybucyjnego.
4 - Rozporządzenie BHP (uwagi, propozycje zmian (definicja pracodawcy, praca na wysokości i w wykopach), kwalifikacje zawodowe.
5 - Zespół trójstronny ds. Branży Energetycznej, Związek Pracodawców Energetyki, negocjacje PUZP, brak kompetentnych przedstawicieli Rządu w Zespole Trójstronnym.
6 - Łamanie przez zarządy koncernów energetycznych wewnątrzzakładowych praw pracowniczych.

Ad. 1 Strona Rządowa jest w trakcie "dopinania" szczegółowych koncepcji, dotyczących konsolidacji Górnictwa i Energetyki. Nastąpi koncentracja segmentu wydobycia i jednostek wytwórczych. Szczegóły znane będą pod koniec roku.
Ad. 2 Na wniosek przedstawicieli KSE, przedstawiciele obu ministerstw wyrazili wstępnie chęć powołania zespołu roboczego, dedykowanego do prac nad ewentualnymi zmianami w Energetyce czy konsolidacji.
Przedstawicielom ministerstw wręczono pismo skierowane do Premiera RP w sprawie sytuacji w Energetyce.
Ad. 3 Rozważana jest zasadność pozostania w obecnym kształcie trzech grup energetycznych wraz z obrotem ciepłem i OZE. Tu również szczegóły znane będą pod koniec roku 2020 r.
Strona społeczna szczególny nacisk będzie w tym procesie kładła na zagwarantowanie pracownikom nabytych praw i przywilejów pracowniczych w procesie wcześniejszych transformacji.
Omawiano również m.in. zasady finansowania inwestycji w Energetyce, przyłączanie mikroinstalacji.
Ad. 4 W związku z pandemią mocno opóźniły się prace związane z poprawą niektórych zapisów, w mającym wejść w życie Rozporządzeniem BHP przy urządzeniach energetycznych. Minister Klimatu zobowiązał się do przedłużenia o miesiąc terminu wejścia w życie nowego Rozporządzenia.
Powołano również zespół, który do tego czasu wypracuje i uzgodni akceptowalną teść najbardziej kontrowersyjnych zapisów.
Ad. 5 Przekazano przedstawicielom Rządu, że jest już gotowy projekt zapisów PUZP dla pracowników branży energetycznej przygotowany przez stronę społeczną.
Wręczono również przygotowaną przez stronę społeczną propozycję konstytucyjnego porozumienia w sprawie rokowań PUZP.
Ad. 6 Przedstawiciele PGE wręczyli Stanowisko o powołaniu komitetu protestacyjno strajkowego, w związku z sytuacją, jaka obecnie ma miejsce w PGE.