Posiedzenie Komisji Podzakładowej NSZZ "Solidarność" Enea Zielona Góra

 Data publikacji: 9/07/2020

W dniu 7 lipca br., w Zielonej Górze, odbyło się posiedzenie Komisji Podzakładowej NSZZ "Solidarność" Enea Zielona Góra. Zebranych przywitał Przewodniczący Robert Jusis.
Na wstępie podsumowano negocjacje płacowe w Grupie Kapitałowej Enea:

- Enea S.A.: 250 zł od marca br., 1000 zł jednorazowo, kolejna tura negocjacji w sierpniu z minimalną podwyżką 50 zł na etat od sierpnia br.;
- Enea Operator: 250 zł od stycznia br., 1000 zł jednorazowo, kolejna tura negocjacji w sierpniu z minimalną podwyżką 50 zł na etat od sierpnia br.;
- Enea Logistyka: 250 zł od marca br., 1000 zł jednorazowo, kolejna tura negocjacji w sierpniu z minimalną podwyżką 50 zł na etat od sierpnia br.;
- Enea Oświetlenie: 200 zł od czerwca br. oraz 1200 zł jednorazowo;
- Enea Centrum: 220 zł od czerwca br. (200 zł obligatoryjnie, 20 zł uznaniowo), 200 zł w czerwcu jednorazowo oraz 1100 zł jednorazowo;
- Enea Pomiary: 220 zł od sierpnia br. (210 zł obligatoryjnie, 10 zł uznaniowo), 1100 zł jednorazowo oraz 750 zł jednorazowo;
- Enea Trading: 220 zł od czerwca br., 200 zł jednorazowo, 1100 zł jednorazowo;
- Enea Serwis: 200 zł od czerwca br., 1100 zł jednorazowo.

Następnie R. Jusis nawiązał do spotkania z nowym Prezesem Zarządu Enei S.A. Pawłem Szczeszkiem. Rozmowy dotyczyły współpracy m.in. w zakresie wcielenia w przyszłości spółek: Enea Serwis, Enea Pomiary i Enea Logistyka do Enei Operator i formy tej transformacji oraz współpracy w zakresie planów Ministerstwa Aktywów Państwowych, a także Dnia Energetyka i Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.


Tematem wiodącym posiedzenia KP była polityka energetyczna kraju: m.in.:

  • pojawiające się informacje: o planach związanych z wydzieleniem Enei Wytwarzanie, Enei Wydobycie i Enei Ciepło ze struktur Grupy Kapitałowej Enea; informacje o planach wydzielenia OSD (Operatora Systemu Dystrybucyjnego) w ramach dekompozycji Grup Energetycznych w kraju; sytuacja w innych Grupach Energetycznych;  informacje o planach stworzenia jednego centralnego systemu pomiarowego oraz planach wybudowania kilku lokalnych elektrownii jądrowych przy współpracy z USA;
  • prace nad włączeniem w przyszłości spółek Enei Centrum, Enei Serwis do Enei Operator;
  • wcielenie Enei Logistyki do Enei Operator z dniem 01.09.2020 r.;
  • trójstronne porozumienie Enei, Energi i PKN Orlen w zakresie współpracy nad projektem Ostrołęka C.

NSZZ "Solidarność" na bieżąco reaguje na sytuację związaną z realizowaną polityką energetyczną i klimatyczną kraju. Sporządzono Stanowisko Związków Zawodowych działających w Grupie Kapitałowej Enea ws. planów dekompozycji Grupy (z dnia 27.05.2020 r.). Wystosowano także pismo w imieniu Krajowej Sekcji Energetyki do Ministra Aktywów Państwowych dot. realizacji "Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej" w obszarze zagwarantowania bezpieczeństwa energetycznego Rzeczypospolitej Polskiej poprzez udzielenie gwarancji rozwoju każdej z linii biznesowych wchodzących w skład przedsiębiorstw energetycznych zintegrowanych pionowo (z dnia 12.06.2020 r.).
Ponadto Przewodniczący Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” Piotr Duda w informacji dla Członków dot. dokumentów Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych: "Stanowiska w sprawie wybuchu epidemii i strategii odbudowy" oraz "Listu otwartego do liderów państw unijnych", wyraża sprzeciw wobec prowadzenia polityki klimatycznej w kwestii Zielonego Ładu, uderzającej w bezpieczeństwo energetyczne kraju.
W dniach 30.06-01.07.2020 r. Prezydium Krajowej Sekcji Energetyki obradowało na temat coraz częściej pojawiających się informacji o planowanych różnych konfiguracjach Grup Energetycznych, a także planów związanych z budową elektrowni jądrowej. Przeprowadzono wówczas również wstępną analizę potencjalnych zagrożeń dla utrzymania miejsc pracy, jakie niesie ze sobą polityka Zielonego Ładu. KSE zaplanowało w przedmiotowej sprawie spotkania z Ministerstwem Aktywów Państwowych i Ministerstwem Klimatu.


Kolejno omówiono zapisy Tarczy antykryzysowej 4.0. Po przyjęciu Ustawy z dnia 4 czerwca 2020 r. dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19, na podstawie Art. 15gd, pojawiały się niepokojące doniesienia, że odprawy emerytalne nie mogą przekroczyć 26 tys. zł. Według opinii prawników, zapisy przedmiotowej ustawy wprost nie przesądzają czy limit obejmuje świadczenia określone w przepisach wewnątrzzakładowych (ZUZP, regulaminy). Na dzień dzisiejszy nasze spółki nie są objęte zapisami tarczy antykryzysowej 4.0.


Przedmiotem obrad była także podpisana 5 maja br. Umowa Programowa między NSZZ "Solidarność" a Prezydentem Andrzejem Dudą. Do najważniejszych osiągnięć, które są realizacją postulatów „Solidarności” zapisanych w Umowie Programowej z ówczesnym kandydatem na prezydenta Andrzejem Dudą z 5 maja 2015 r., zaliczamy: przywrócenie wieku emerytalnego, podniesienie kwoty wolnej od podatku dla najuboższych, ograniczenie handlu w niedzielę, ustanowienie minimalnej stawki godzinowej i radykalny wzrost płacy minimalnej, wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników służby zdrowia, lepsze warunki w sądach pracy i lepsza ochrona przed bezprawnym zwolnieniem, podwyżki w sferze finansów publicznych, wyższy odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zniesienie syndromu pierwszej dniówki, wyłączenie z płacy minimalnej dodatków nocnych oraz dodatków stażowych, przywrócenie pluralizmu związkowego w służbach mundurowych, wzmocnienie dialogu społecznego. Do tego wielkie programy społeczne dla rodzin wychowujących dzieci i dla seniorów.
Nowa Umowa Programowa jest kontynuacją dokumentu podpisanego w 2015 r. Istotnymi jej elementami są zapisy o Dodatku Solidarnościowym, tworzeniu warunków i promocji działań na rzecz zawierania układów zbiorowych pracy oraz kontynuacji reformy systemu emerytalnego.


Ponadto Przewodniczący R. Jusis przekazał informację o odznaczeniu Pracowników Enei Operator przez Prezydenta RP Krzyżami Zasługi oraz Medalami za Długoletnią Służbę. Odznaczenia w jego imieniu 29 czerwca br. wręczył w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim Wojewoda Łukasz Mikołajczyk. Za służbę i poświecenie, oddaną pracę, zaangażowanie i sumienność odznaczenia otrzymały nw. osoby.
Pracownicy odznaczeni Brązowym Krzyżem Zasługi:

•Bogusław Konrad Malak,

•Krzysztof Gonerski,

•Czesław Kazimierz Koltermann,

•Maciej Wiśniewski,

•Bogumiła Małgorzata Strzelecka,

•Jarosław Franciszek Zażlak.


Pracownicy odznaczeni Złotym Medalem za Długoletnią Służbę:

•Wacław Jan Biernatowicz,

•Jerzy Frąckowiak,

•Janusz Koczorowski,

•Marek Kruczkowski,

•Krzysztof Mazurkiewicz,

•Grzegorz Albert Radomski,

•Sławomir Piotr Zajdenc.


Pracownicy odznaczeni Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę:

•Przemysław Tomasz Kononiuk,

•Tomasz Lodziński,

•Dariusz Jan Marchut.

Wszystkim Energetykom serdecznie gratulujemy.


Podczas posiedzenia omówiono także m.in.:

- wybory do Rady Nadzorczej Enei Serwis;

- wprowadzone nowe karty pracy;

- kwestię zaległych urlopów;

- ograniczenia wynikające z pandemii, dot. Wspólnej Działalności Socjalnej;

- organizację Walnego Zjazdu Delegatów w październiku 2020 r.;

Zebranie zakończyło się podjęciem uchwał.