Enea S.A. - rokowania w sprawie ZUZP

 Data publikacji: 14/06/2018

W Poznaniu w siedzibie ESA doszło do spotkania w sprawie zmian w ZUZP dla ESA i spółek zależnych w załączniku nr 1.

Ze strony pracodawcy obecni byli:

  • Aneta Pelczarska
  • Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi
  • Szymon Młodawski Specj. ds. Kontaktów ze Związk. Zawod.
  • Stronę społeczną reprezentowali:
  • NSZZ Solidarność
  • MZZP
  • ZZ Synergia

Zmiany miały dotyczyć naszego wniosku o wykreślenie terminu przejścia na emeryturę jako warunku do uzyskania zwiększonej odprawy emerytalnej niż ta wynikająca z Kodeksu Pracy.

Pracodawca przedstawił nam swoje propozycje sprowadzające się do  wydłużenia czasu jaki pracownik ma na podjęcie tej decyzji, z trzech do sześciu miesięcy i zamrożenia wysokości tej odprawy na dzień nabycia praw emerytalnych. Po krótkiej dyskusji strona społeczna uzgodniła wspólne stanowisko i złożyła pracodawcy propozycje kompromisową polegającą na wydłużeniu tego terminu do 1 roku.

Pani dyr. Pelczarska ma przedstawić tą propozycję Zarządowi. Kolejne spotkanie w tej sprawie na początku lipca.

Poniżej propozycja zapisów przedstawiona przez pracodawcę.

 

§ 1

W załączniku nr 1 do Układu pt. „Zasady wypłacania jednorazowych odpraw pieniężnych
w związku z przejściem na emeryturę lub rentę”:

  1. do postanowień § 4 dodaje się ostatnie zdanie w następującym brzmieniu: „Lata pracy mające wpływ na wysokość odprawy, o których mowa powyżej, liczone są na dzień uzyskania prawa do emerytury lub renty”.
  2. postanowienia § 7 otrzymują nowe brzmienie następującej treści:

„Pracownikowi, z którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu w związku z jego przejściem na emeryturę po upływie sześciu miesięcy od dnia osiągnięcia wieku emerytalnego przewidzianego przepisami prawa powszechnie obowiązującego, przysługuje odprawa przewidziana w odpowiednich przepisach Kodeksu pracy”.