Palące problemy społeczne w GK ENEA - kolejne spotkanie

 Data publikacji: 12/03/2015

W dniu 12 marca 2015 odbyło się w Baranowie kolejne spotkanie z harmonogramu spotkań, których celem jest rozwiązanie najbardziej palących problemów społecznych narosłych w GK ENEA w ostatnim czasie.

Stronę pracodawców reprezentowali mędzy innymi prezesi: Paweł Orlof (ENEA S.A.), Michał Gramatyka i Katarzyna Mińkowska (ENEA Centrum), Marek Szymankiewicz (ENEA Operator). Po stronie związkowej zasiedli przewodniczący i przedstawiciele wszystkich działających w GK ENEA związków zawodowych.

Tematyka spotkania zawarta została w punktach:

  1. Miejsce pracy/miejsce wykonywania pracy.
  2. Objęcie gwarancjami zatrudnienia w Umowach o pracę Pracowników ENEA Centrum Sp. z o.o.
  3. Przejścia Pracowników ENEA Centrum Sp. z o.o. z §231Kodeksu Pracy bez Porozumienia zgodnego z art. 261 ust. 3 Ustawy o Zwoązkach Zawodowych
  4. Umowy w Centrum Usług Wspólnych (błędy prawne) – Uchwała Zarządu zamiast Porozumienia
  5. Zablokowanie przyjęcia do pracy – Pracownicy produkcyjni/PDO a umowy śmieciowe
  6. Coraz większy chaos w obsłudze Klienta
  7. Paląca sprawa zmiany podejścia do Pracowników

Związki zawodowe stoją na stanowisku, że ZUZP ENEA zawiera jasny zapis zobowiązujący do umieszczania w umowach o pracę określenia zarówno miejsca pracy jak i miejsca wykonywania pracy. Obydwa pojęcia posiadają swoje definicje w ZUZP ENEA - Kodeks Pracy takiej jednoznacznej definicji nie zaawiera. Pracodawca, stojąc na stanowisku o zgodności obecnej sytuacji z zapisami ZUZP, złożył deklarację przyjrzenia się problemowi. W szczególności uzależnił też swoje dalsze postępowanie od wyników kontroli PIP.

Co do gwarancji zatrudnienia strona Pracodawcy jednoznacznie potwierdziła, że wszyscy pracownicy, którzy przeszli do ENEA Centrum w trybie art. 231 KP i byli przed tym przejściem objęci postanowieniami Porozumienia Zielonogórskiego nadal posiadają wynikające z niego uprawnienia i nie stracili ich podpisując porozumienia zmieniające.

Co do braku zawarcia porozumienia ze stroną społeczną na okoliczność przenoszenia pracowników do spółki ENEA Centrum strona Pracodawców podtrzymała swoją opinię, że cała operacja odbyła się zgodnie z obowiązującym prawem.

Sytuacja zablokowania przyjęcia do pracy dotyczyła wprawdzie konkretnych przypadków pomiędzy dwoma spółkami GK ENEA (ENEA Operator i ENEA Oświetlenie), ale może dotyczyć dowolnych spółek grupy. Dlatego strona związkowa wnioskowała o ustalenie jednolitych zasad rekrutacji wewnętrznej w całej GK ENEA. Niestety postulat ten nie spotkał się z zainteresowaniem przedstawicieli Pracodawców. W zakresie umów śmieciowych jedynie przedstawiciel zarządu ENEA Operator mógł zapewnić, że takich umów w zarządzanej przez niego spółce się nie zawiera. Strona związkowa stoi na stanowisku, że umowy te poza oczywistym niekorzystnym charakterem dla pracowników stanowią także element szkodliwy dla Pracodawcy ze względu na zerowy poziom motywacji do lojalności pracownika.

Coraz większe problemy pracowników obsługi klienta sygnalizowane są przez stronę związkową jako poważny problem zarówno pracowniczy jak i wizerunkowy dla GK ENEA. Wystosowany został przez stronę związkową postulat dokonania przeglądu procesu zmian w obsłudze klienta celem wprowadzenia korekt w tym procesie, jak też zorganizowania niezbędnych szkoleń. Padła też propozycja wybrania jednego z BOK celem przeprowadzenia obserwacji codziennej pracy placówki celem opracowania planu niezbędnych działań. Jednocześnie strona związkowa zaznaczyła, że szeregowi pracownicy spółki nie ponoszą winy za ewentualne nieprawidłowości i wykazują maksimum starań dla ratowania sytuacji. Strona Pracodawcy przyjęła ten postulat pozytywnie i złożyła deklarację podjęcia odpowiednich działań w tym kierunku.

Paląca sprawa zmiany podejścia do Pracowników znalazła swoją kulminację w sposobie przeprowadzenia akcji wręczania porozumień zmieniających dużej grupie zatrudnionych w spółce ENEA Centrum. Mimo, że pod względem organizacyjnym proces przebiegł bardzo sprawnie, to sam sposób potraktowania Pracowników pozostawia bardzo wiele do życzenia. Pracodawcy przedstawili swój wkład pracy w informowanie Pracowników o zachodzących zmianach. Przy docenieniu tego wkładu strona związkowa zwróciła uwagę, że podstawową sprawą dla budowania zaufania u Pracowników jest dotrzymywanie złożonych deklaracji oraz przestrzeganie zakładowego prawa pracy.

Z całego spotkania został spisany protokół. Został także ustalony termin następnego spotkania: 23 marca 2015.

2015_03_12_Baranowo_z1.jpg2015_03_12_Baranowo_z2.jpg2015_03_12_Baranowo_z3.jpg